ویــــــــــــــــــــــــــرگول:)

"ویرگول" ᓄـڪثے براے نوشتـہ هایـᓄـ!

دلم کمی دختری می خواهد...

۵ نظر


دلم کمی دختری می خواهد...

بی روسری.........بی روبنده

دلم کمی از ته دل خندیدن می خواهد.....

بی خجالت....بی نگاه هرزه

دلم کمی باد خوردن به موهایم می خواهد....

بی ترس......بی استرس

دلم کمی دویدن در خیابان می خواهد....

بی حرف.....بی حدیث

دلم کمی نشستن کنار یار می خواهد....

بی نگاه....بی تعصب

دلم کمی بوسه می خواهد....

بی عجله.....بی......

دلم فقط کمی دختری می خواهد....

من یک دخترم

۲ نظر

من یک دخترم ...دقت کن <دخترم> منو با هرزه هایی که آویزونتن و دنبالتن اشتبا نگیر روحم عظیمه...از جنس اونایی که دورت پره نیستم.خاصم در نوع خودم.برای داشتن من باید تلاش کرد...چون برای خودم نمیتونم قیمت تعیین کنم.خسته ام...اما با پولا ودروغای تو شارژ نمیشم فرق میکنم.عشق پاستیل و دور دور نیستم.دنبال مخ زدن و تیغ زدن نیستم.هیچ مذکری توی زندگیم نیست وخیلی خوشحالم.چون مردای امروزفقط<نر>هستن باکسی میپرم ارزش منو بفهمه نه این که چون <ماد ه ام>بیا پی ام میفهمی حالا چرا به همه میگم نه ؟!چون منو نمیشناسنو ادعا میکنن...

ﯾﮑـــ ﻓﻨﺠﺎט ﭼﺎﮮ ﺩﺍﻏْــ ..

۰ نظرﯾﮑـــ ﻓﻨﺠﺎט ﭼﺎﮮ ﺩﺍﻏْــ ..

 و ﺑﺎﺭﺍטּ ...

ﻭ ﻫَــﻮﺍﯾﮯ ﮐــﮧ ﻫَــﻮﺍﯾﮯﺍﻣْــ ﮐﺮﺩﻩ ...
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺁﺳْﻤﺎטּ ﻫﻤْــ ﺑَﺪﺷـ ﻧﻤﮯ ﺁﯾﺪ
ﭘﺎ ﺑــﮧ ﭘﺎﮮ ﺩﻟَــﻤْــ ﺑﺒﺎﺭﺩ
ﭘﺎﻭﺭﭼﯿﻦ ﭘﺎﻭﺭﭼﯿﻦ ...
ﺑــﮧ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺘــ ﺳَﺮ ﻣﯿﺰﻧﻤْــ
ﺩُﺯﺩﮐﮯ ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﺘــ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤْــ
ﻣﯿﺪﺍﻧﻤْــ ﮐــﮧ ﻗُـ ـ ـﻮﻟْــ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻣْــ ...
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﻀــِ ﺍﯾــטּ ﺭﺍﺑﻄــﮧ ﻣُـ ـ ـﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﻣْــ !
ﻭﻟﮯ ...
ﺩﻟْــ ﺍَﺳﺘــ ﺩﯾﮕﺮ
ﺯﺑﺂטּ ﻧﻤﮯ ﻓَـــﻬﻤﺪ !
ﺍَﺻﻼ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺁﺳﻤﺎטּ ﺍَﺳﺘـــ
ﮐــﮧ ﻣَﺮﺍ ﺑﮯ ﻗَــﺮﺍﺭ ﺗُـﻮ ﻣﮯ ﮐُـﻨﺪ
ﺧُﻮﺩﺷْــ ﻣﮯ ﺑﺎﺭﺩ ﻭ ﺳَـﺒُـﮑــ ﻣﮯ ﺷَــﻮﺩ
ﻣـטּ ﺑﺎﺯ ﻣﺜﻠــِ ﻫَﻤﯿﺸـﮧ ﭘُـﺮ ﺍَﺯ ﻏََـﻤــِ ﺩﻭﺭﯾﺘْــ
ﺳﻨﮕﯿـטּﺗﺮ ..

ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﺍﺻـلن ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ

۰ نظرﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﺍﺻـلن ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ


ﺍﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺍﺯﺵ


ﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﯿـﻢ ...


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ ... ﺳـﺨــــــــــــــــﺖ ﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ

 

ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ...


ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾـﻢ ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـﻤـﻮﻥ ﻫـﯿـﭻ

 

ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـﻮﻧـﻮ ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ ...


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ،ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ

 

...


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ


ﺷـﺒـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﻮﺩﯾـﻤـــــــــﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــﯿﻤﻮﻥ ...


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــﻤـﻮﻥ ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ...


ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭﺩﯾـﻢ ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭﻭﻡ


ﺍﻭﺭﺩﯾــﻢ ...


ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﯾـﻢ ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩﯾـﻢ ...


ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩﯾـﻢ


ﻓـﻘــــــﻂ


ﺑـﻮﺩﯾــــــﻢ


...ﻫـﻤﯿﻦ

 

قسمت نبود

۱ نظر
هرگـــز به دیگــران اجازه نده، قلـم خودخواهــی دست بگــیرند،ســـرنوشت را ورق زننــد، خاطــراتت را پـاک کنندو پایـانش بنویســند قســـــمت نبـــــــــود ...!!

 

درد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــدن،

۰ نظر

درد تنهایـــــــــی کشیـــــــــــــــــــــدن،


مثلِ کشیدنِ خطهایِ رنگی روی کاغذِ سفـــــــــید،


شاهکاری میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی...!


و من این شاهکــــارِ را


به قیمتِ همهٔ فصلهایِ قشنگِ زندگیم خرید ام...


تو هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان...


دیوانـــــه، خود خــــواه،بی احساس.................


نمیفروشــــــــــــــــم...!!!!

گاهی وقتها دلم میخواهد،بگویم:

۲ نظرگاهی وقتها دلم میخواهد،بگویم:  


من رفتم،باهات قهرم


دیگه تموم،دیگه دوستت ندارم...
  
و چقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  


دلم میخواهد بشنوم:  


کجا بچه ی لوس؟!  


غلط میکنی که میری..... مگه دست خودته؟؟ 


رفتن به این راحتی نیست  

امــــــــــــــــــــــــــــــا  


نمیدانم چه حکمتیست  


که آدمی همیشه اینجور وقتها  


میشنود:  

به جهـــــــــــــــــــــنم

من یک دخترم...بععععله اینجوریاس

۰ نظر

من یک دخترم...

  خالقمم به نامم سوره نازل کرد....

من یک دخترم

  در تقویم روزی به نامم ثبت گردید

  با تمام مردانگیت هیچ گاه نمی توانی بفهمی  عشق به لاک قرمز را.....

   گریه کردن بدون خجالت را......

  درک کردن در توانت نیست....

 منم لیلای عشق و زلیخای صبر..

من دخترم.

چک نویس هیچ احساسی نمی شوم

من دخترم ....دخترانه میخندم

 پس مرا که خندان میبینی برچسب هرزگی نزن به پیشانی ام

دخترم و دخترانه ناز می کنم....

دخترانه حسادت می کنم

اری من همان دخترم...که عشوه هایم

بر باد میدهد غرور مردانه ات را


می شکند بغضــمـــــ یک وقت !!

۰ نظر

به دلتنگی هایمـــ دست نزنمی شکند بغضــمـــــ یک وقت !!آنگاه غرقـــــ می شویدر سیلابـــــ اشکهایی کهبهانه ی روانــــــ شدنش هستی !! . . .


دخـترـے نبـاش که به مــردها احتــیاج داشتــه باشی

۱ نظر
دخـترـے نبـاش که به مــردها احتــیاج داشتــه باشی دختـــــــرـی باش که مـــرد ها بهت احتــــیاج دارن

باید دختر باشی

۰ نظر

اید دختر باشی تا بفهمی چه دردی داره وقتی نگاهای عشقتو تو یه نگاه دیگه میبینی

باید دختر باشی تا بفهمی نفست بند میاد وقتی عشقت به یکی دیگه بگه نفسم

دختر ک باشی باید منتظر بشینی  آیا کسی که دوسش داری میاد دنبالت یا نه

نباید بهش بگی دوسش داری چون این دور از حیاس

تربیت خانوادگیت میره زیر سوال اگه عاشق بشی

باید دختر باشی تا بفهمی چقدر سخته  حفظ کردن خودت تو این زمونه ی پر از گرگ

وچقدر سخته پاک موندن

اما...

باید دختر باشی تا بفهمی "بابایی" صدازدن پدرت چه طعمی داره

باید دختر باشی تا بفهمی شنیدن "دختر بابایی" گفتن بابات چه حسی داره

باید دختر باشی تا بفهمی تنها مردی که همیشه تکیه گاهته پدرته

باید دختر باشی تا بفهمی مرد رویاهات همیشه شبیه پدرته

باید دختر باشی تا بفهمی قدرتمند ترین دستای دنیا دستای زحمت کشیده ی پدرته

باید دختر باشی تا بفهمی تنها گوشی که برای دردات شنونده اس گوشای مادرته

باید دختر باشی تا بفهمی تنها آغوشی که همیشه برات بازه آغوش مادرته

باید دختر باشی تا بفهمی تنها دلیل بودنت خانوادته

باید دختر باشی تا بفهمی همه چیزت خانوادته

وچقدر شیرینه دختر بودن....

باید دخترباشی

۰ نظر

باید دختر باشى تا ﺑﻔﻬﻤﯽ چه دردى داره بگن: مهریه دختر دیپلمه انقدره، لیسانسه بیشتر، فوق لیسانس انقدر و… به خدا تو بقالى و سوپرمارکت هم اینجورى رو اشیاء قیمت نمیذارن.

باید دختر باشى تا ﺑﻔﻬﻤﯽ چه دردى داره که موى سر و قوسهاى بدنت و مانیکور و پدیکورت بیشتر از افکار قشنگت به چشم بیاد.

باید دختر باشى تا ﺑﻔﻬﻤﯽ چه دردى داره که ایمان و طرز فکر و معنویات همسر آینده ات برات تو اولویت باشه ولى هیچ پسرى نفهمه چى دارى میگى.

باید دختر باشى تا ﺑﻔﻬﻤﯽ چه دردى داره که سن ات از سى سالگى بگذره و مجرد باشى و همه سرک بکشن تو زندگیت که چرا فلانى شوهر نمى کنه و از اون دردناک تر اینکه هر کسى واسه ات یه نسخه اى بپیچه.

باید دختر باشى تا ﺑﻔﻬﻤﯽ چه دردى داره که خانواده خواستگار به خودشون حق بدن که از میزان درآمد باباى دختر اطلاع داشته باشن و رسما” برآورد کنن چقدر جهیزیه تو خونه پسرشون میره، بعد اگه همون دختر بخواد فقط از حدود درآمد پسرشون خبر داشته باشه بگن: دختره گیس بریده چشمش دنبال مال دنیاست.

باید دختر باشى تا ﺑﻔﻬﻤﯽ چه دردى داره که یکى هى بهت ابراز علاقه کنه، بعد که تو رو به خودش وابسته کرد بذاره بره فقط به این دلیل که خواسته حسش رو نسبت بهت محک بزنه ببینه مى تونه یه عمر باهات باشه یا نه و اصلا هم احساسات و غرور تو براش مهم نباشه.

باید دختر باشى تا ﺑﻔﻬﻤﯽ چه دردى داره هیچ کس اینو درک نکنه که اگه سکه برات مهم نیست از روزى که اولین خواستگار اومد خونه ات واست مهم نبوده نه حالا که سى و چند سالته.

باید دختر باشى تا ﺑﻔﻬﻤﯽ چه دردى داره که مطابق با استانداردهاى عرف جامعه ات خوب باشى و آخرش هم بگن: اى بابا، دختر خوب که پیدا نمیشه.

باید دختر باشی تا بفهمی چرا از تاکسی سوارشدن حالت به همه میخورد.

باید دختر باشی تا بفهمی شدت آن دل درد ها وکمردرد هایی که تاصبح تو را بیدار نگه میدارند.

باید دختر باشی تا بفهمی استرسی را که در اتاق پرو به تو دست میدهد.

باید دختر باشی تا بفهمی یک پسر تا چه حد میتواند بی جنبه باشد.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ در سبزی فروشی با خانم های دیگر درمورد کوکوسبزی یک مباحثه ی لذت بخش داشته باشی تا یاد بگیری چطور میشود که کوکو به جای قهوه ای شدن سبز تیره شود!

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ بغل کردن یک عروسک خرسی پشمالو چقدر لذت بخش است.

باید دختر باشی تا بفهمی بعضی نگاه ها مانند دستگاه رادیولوژی تا مغز استخوانت را اسکن میکند، آنوقت است که حس میکنی چادر هم حجاب کمی است.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ موقع غذا درست کردن بهتر است روسری سرت کنی.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ فرهاد کوه کن علاوه بر اینکه یک عاشق ثابت قدم است، یک خواستگار کنه هم میتواند باشد و شیرین! اصلا شیرین نیست!

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ دلت برای غیرتی شدن برادرت غنج برود.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ بهترین هدیه ی زندگیت چادر نمازی باشد که در چهار سالگی برایت خریده اند.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ از 14 یا 15 سالگی برای بچه هایت اسم انتخاب کنی.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ از دیدن گل های خودروی بهار نفست بند بیاید.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ وقتی واقعا دلت یک فنجان چای میخواهد، تعارف چایی کمک راننده اتوبوس را رد کنی.

باید دختر باشی تا بفهمی وقتی توی یک مغازه ی خرازی شلوغ وقتی صاحب مغازه ازت می پرسد “بفرمایید «دختری» چه چیزی لازم داری؟” ناخودآگاه لبخند بزنی و دلت بخواهد توی شلوغی مغازه هی نوبتت عقب بیفتد و هی آقای فروشنده ازت معذرت بخواد که ببخشید «دختری» خیلی معطل شدی ،بعد تو هی توی دلت با خودت با لحن آقای فروشنده تکرار کنی «دختری» و مزه اش تا آخر آن روز زیر دندانت باشد!

باید دختر باشی تا بفهمی چه لذتی داره برای بودن در کنار دوستانت و یا حتی برای تنها به سفر رفتن، محدودیت خاصی نداشته باشی.

باید دختر باشی تا بفهمی چه لذتی داره خرج کردن بدون اینکه ملزم به توضیح دادن باشی و یا منتی بر سرت باشه.

باید دختر باشی تا بفهمی از هربار “بابایی” خطاب شدن یک دنیا خوشبخت بشوی.

.
.
.

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ دخترا……

ادم باید

۱ نظر

ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯿﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻧﮓ
ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﻡ ﻣﮕﻪ
ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ !!!!
ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻫﯽ ﮐﻞ ﮐﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺭﮐﺖ
ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺍﻭﻧﻢ
ﺑﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺧﻮﺑﯽ ...
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ
ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺒﺮﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻭﻥ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ
ﺑﺸﻪ ...
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﻗﻬﺮﻭ
ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﺷﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ
ﺧﻮﺩﺷﻪ ...
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻣﯽ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻃﺮﻓﺶ .. ،
ﺗﻮﯼ ﺻﺪﺍﺵ .. ، ﺩﺳﺖ ﻫﺎﺵ .. ، ﺣﺘﯽ SmS ﻫﺎﺵ
ﺣﺲ ﮐﻨﻪ ...
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻭﻥ
ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻫﻤﻪ
ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ ...
ﯾﮑــــــــــــــــــــــﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷـــــــﻘـﺶ ﺑﺎﺷﯽ
ﯾﮑــــــــــــــــــــﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷـﻘﺘــــــــ
ﺑــﺎﺷــــــــــﻩ

بابام میگه..

۰ نظر

بابام میگه..


اینایی که دختر ندارن تو خونه (!)


عمرشون هدر رفته..


صبح ها دیدن دخترت با موهای شلخته، زیر چشاش سیاه شده و صدای گرفته اول صبحش که داد میزنه:بابا نیا تو!


فرار میکنه لباسشو عوض کنه...


کل دنیای یه مرده (!)

من اصلا فدای بابا جونم


בنـــــــیاے مــــــــا בخــــــــتــــــرا :

۰ نظر

בنـــــــیاے مــــــــا בخــــــــتــــــرا :

پر ازلــاکای رنــگـا رنــگــ


مـــاتیکــــای پـــر رنـــگـــــــ 


گردنبدای طلایی ونقره ای 


انگشترا و جواهر 


پراز ساپورت ساقای رنگی رنگی 


پراز قرارای دخترونه دوره همی 


تلفنای 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص 


گریه های یواشکی زیر پتو صورتی 


دفتر چه خاطرات  


قول دادن به هم 


سر فراموش کردن بعضیا 


قول دادن به هم که فردا یه روزه جدیده 


دور دورای پرشیطنت 


پاستا خوردن توکافه دنج 


اهنگ گووش دادنای نصفه شبی 


تواتوبانا با ناراحتی به هم زنگ زدن وبعد به شوخی های هم خندیدن 


ارایشگاه رفتن های هول هولکی 


1000 بار این جمله رو تکرار کردن : تو که ok میشی من چیکار کنم ؟؟


اس دادنای شبونه: بهت زنگ زد؟ نه ؟ گورباباش...


کلمه های رمزی که فقط خودمون معنیشو میدونیم 


دنیای ما پر از لباسای سفید و تورای پف پفی  و مخاطبای خاصمون 


دنیای ما دخترا پره احساسات پاک و رویاهای دخترونه .


مگه نه دخترا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من اگه

۳ نظر

من یه دخترم

اگه خودمو لوس نکنم


اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم


اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم


اگه از نظر دادنات خوشحال نشم


اگه به خاطر تو به خودم نرسم


اگه سر به سرت نذارم


اگه برات گریه نکنم


اگه وقتی پاستیل میبینم پیرهنتو نکشم


اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی


اگه بهت نگم آقامون


اگه برات مظلوم بازی درنیارم


اگه از سرو کولت نرم بالا


اگه برات عشوه نیام


اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی


اگه ناغافل دستاتو نگیرم


اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم


اگه لج بازی نکنم


اگه ...


اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!


تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!خانم تو!


اممما!!!


تو پسری!


اگه برام غیرتی نشی


اگه روم حساس نباشی


اگه ته ریش نداشته باشی


اگه باهام مهربون نباشی


اگه بهم اخمای کوچولو نکنی


اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو


اگه دستمو محکم نگیری


اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت


اگه سر به سرم نذاری


اگه قربون صدقم نری


اگه نگرانم نشی

اگه بهم نگی عروسک من


اگه نگی من مهمم که میگم خوبی

اگه...

اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم تا اونکارارو برات نمیکنم!من تورو مرد میخوام!مرد تو!


پس بیا و مرد باش!


ابرو برندار!دماغت عمل نکن!


لوس حرف نزن!

من و تو همون آدم و حواییم!بیا جاهامونو عوض نکنیم!


من لطافت نگه میدارم تو صلابت


تو نگاهتو نگه دار منم نجابتمو


بیا سعی کنیم بهترین هم باشیم!


من بهترین دختر واسه تو!


تو بهترین پسر واسه من!


میدونم شاید نشه حداقل سعی که میشه کرد!


نظر شما چیه دوستان؟؟؟؟؟

مَن هَمینَم

۰ نظر

 مَن هَمینَم...نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم...نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد...

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند...

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ ، بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند... .

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم ...

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند.

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم.......

و بَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

" من " اَگر بگویَم دوستَت دآرَم....... 

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم

مــرا ✿دخـتر خانـــوم✿ مے نـامــند

۰ نظر

 مــرا ✿دخـتر خانـــوم✿ مے نـامــند 

かわいい のデコメ絵文字غرورے دارم 

かわいい のデコメ絵文字کـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـﮯ شود 

かわいい のデコメ絵文字احساسـﮯ دارم 

かわいい のデコメ絵文字کـ‌ه با منطق ِگدایان نمـﮯ سازد 

かわいい のデコメ絵文字قلبــﮯ دارم 

かわいい のデコメ絵文字کـ‌ه هنوز تیزے خنجر نامردے را نخوردهـ استـــ 

かわいい のデコメ絵文字و زیـبایــﮯ هایـﮯ دارم 

かわいい のデコメ絵文字کـ‌ه حراج چشم هاے بیگانـ‌ه نخواهد شد! 


かわいい のデコメ絵文字اینگونه است مشق شب های دخترانه من...

 笑 のデコメ絵文字 ڪـــــωـے ڪـــــہ 笑 のデコメ絵文字 
  
  キラキラ のデコメ絵文字ﻭﻗــتــــے تـــــعــجــب ᓄـــیڪـــنــــــہ ᓄـــیـــگـــــہ פּاااااا キラキラ のデコメ絵文字
  
  
笑顔 のデコメ絵文字 ﻭﻗــتـــے ᓘـــــפּـشــפـــالــــہ ᓄـــــیــگـــــہ بـᓄــــیـــــرے الــــهـــی!! 笑顔 のデコメ絵文字
  
  
 ハート トス のデコメ絵文字  פּـقـــتــــے ᓄــــیــتـــرωــــــہ جـیــــغ بـــنـــ؋ــــش ᓄـــیــــڪـــشـــہ ハート トス のデコメ絵文字  
  
  
顔文字 笑う のデコメ絵文字 פּـقـــتــــے بــــــבش ᓄـــــیـــاـב ᓄـــیـــگـــــہ ایـــــششش顔文字 笑う のデコメ絵文字
  
 パンダ のデコメ絵文字פּـقـــتــــے ᓘــــــפּـشـــش ᓄـــیــــــاـב ᓄــیــگـــہ وووییـــے 顔だよ。幸せ のデコメ絵文字
  
顔だよ。笑顔 のデコメ絵文字  تــــــᓄــــاـᓄ בنـــیــــاش لـــــاڪ פּ رژ لـــــبـــــہ 顔だよ。笑う のデコメ絵文字
  
 顔だよ。幸せ のデコメ絵文字    عــــاشـــق پـــــاـωــــتــــیـــل פּ لـــــواشــــڪـــــہ   顔だよ。笑顔 のデコメ絵文字
  
ハワイアン デコメ絵文字 "ـבـᓘــــــــتـــــــــرا 

باید کسى را پیدا کنم

۱ نظر

باید کسى را پیدا کنم

که دوستم داشته باشد!

آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى،

آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید…

هیچ نگوید…

هیچ نپرسد…

فقط مرا در آغوش بگیرد…

بعد همانجا بمیرم…

تا نبینم روزهاى آینده را…

روزهایى که دروغ مىگوید!!!

روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!!

روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!!

روزهایى که عاشق دیگرى مىشود....

هر چیزی تاوانی داره

۰ نظرآقاپسری که به عشقت میگی میذاری ببوسمت ؟
برای یه دختر خیلی سخته یه نفر دست بهش یزنه ... ببوستش...وقتی عشقت سرشو میندازه پایین و میگه باشه...اینو بدون که براش راحت نبوده...کلی با خودش کلنجار رفته...کلی همه چیز رو زیرپاش گذاشته
و قبول کرده...آهای پسر ایرونی با توام!مرد باش و به یه بوسه رضایت بده ...تو فقط اجازه یه بوسه از اون دختر گرفتی نه چیز دیگه ...یه دختر احساسشو ... قلبشو میذاره کف دستش و میاد جلو ...تو هم مرد باش و با احساست بیا ... نه با چیز دیگه ...!چرا دست گل آلود شهوتت رو توی حوضچه زلال احساس میشوری ؟میدونی مدیونی ؟به تموم هم جنسای خودت مدیونی ...به تموم کسایی که بعد از تو قراره با اون دختر برخورد


داشته باشن مدیونی ...در برابرشون مسئولی ...چرااااااااااا؟چون تو دید اون دختر رو نسبت به همه عوض کردی...چون تو ذهن اون دختر رو خراب کردی ... فکرشو مشغول کردی ...آره برادر من مدیونی ... !پس بخاطر دخترا نه !بخاطر هم جنسای خودتونم که شده حواستون بیشتر باشه ...بخاطر دختر دار شدنت و دختر خودت حواست باشه ...پس برای خودتو خانوادت یه مرد باش ..مرد هر چیزی تاوانی داره پس حواست باشه...

به دور از همه ی ادم های دنیای واقعی...
برای مقداری آرامش...
......
یک دخترِ کنکوری:)
🍃🌸

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و غوغاست:)

Instagram id:sahariw3طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان